ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


STANOVY spolku

SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s.

 

I.

Název spolku

 

Název spolku zní: SRPŠ ZŠ Telč, Masarykova 141, z.s. (dále jako „spolek“) .

 

II.

Sídlo spolku

Adresa sídla spolku je: 588 56 Telč, Masarykova 141.

 

III.

Účel spolku

Účelem spolku je: sdružování rodičů a přátel Základní školy Telč, Masarykova 141, příspěvkové organizace (dále jen „ZŠ“) za účelem podpory, rozvíjení a participace na činnosti ZŠ a jejích žáků, a obohacování a rozvíjení kulturního a společenského života ZŠ, Telče i celého regionu.

 

IV.

Hlavní činnosti spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu spolku, uvedeného v článku III., coby společného zájmu jeho členů. Předmětný účel bude naplňovat zejména prostřednictvím:

a)       aktivní spolupráce se ZŠ zejména s ohledem na zabezpečení školy a jejích žáků v oblasti materiální, hospodářské a personální;

b)      aktivní participace na akcích pořádaných ZŠ;

c)       pořádání kulturních, vzdělávacích a jiných akcí ve spolupráci se ZŠ;

d)      vytváření vzájemně prospěšného propojení mezi ZŠ, městem Telčí a regionem;

e)       propagace činnosti ZŠ a upevňování dobrého jména školy;

f)       činností směřujících k udržení přátelských vztahů mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky, absolventy, příznivci školy;

g)      pořádání seminářů, přednášek a konferencí a dalších akcí a projektů cílených především k propagaci a rozvíjení činnosti ZŠ, resp. kulturního a společenského života v Telči i celého regionu;

h)      praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;

i)        činností směřujících k ochraně tradic a kulturního dědictví;

j)        propagace aktivit spolku a osvěty v oblasti činnosti ZŠ např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;

k)      vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;

l)        poradenské a konzultační činnosti;

m)    účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ZŠ, resp. kulturního a společenského života v Telči i celého regionu;

n)      zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví.

 

V

Členství ve spolku

Členství ve spolku vzniká rozhodnutím rady spolku o přijetí uchazeče za člena spolku.

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let nebo jakákoliv právnická osoba, která souhlasí s činností spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatí členský příspěvek do 30 dnů ode dne přijetí.

Členství ve spolku zaniká:

-          dobrovolným vystoupením

-          nezaplacením členského příspěvku

-          vyloučením člena spolku z důvodu závažného porušení stanov spolku nebo jednání proti zájmům spolku

-          úmrtím člena spolku

-          zánikem spolku.

Spolek vede seznam členů, který je neveřejný a je uložen v jeho sídle a je zpřístupněn pouze členům spolku, popř. subjektům, pro které toto oprávnění vyplývá ze zákona.

 

Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí předseda, který je provede ve lhůtě 10 dnů od vzniku nebo zániku členství.

 

Základní práva a povinnosti člena spolku:

a)       podílet se na činnosti spolku;

b)      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku;

c)       účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;

d)      volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku;

e)       aktivně hájit zájmy spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s účelem, činností a ostatními zájmy spolku;

f)       dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku;

g)      pečlivě a svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl zvolen;

 

VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1. Členská schůze

2. Rada spolku

3. Předseda.

 

VII.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.

Do působnosti členské schůze patří:

a)       schválení výše a splatnosti členského příspěvku;

b)      určení a změna zaměření hlavní činnosti spolku;

c)       schvalování změn stanov spolku;

d)      volba a odvolání členů rady spolku a předsedy;

e)       rozhodování o vyloučení člena spolku;

f)       schválení hospodářského výsledku a návrh rozpočtu spolku;

g)      další případy, které do působnosti nejvyššího orgánu spolku svěřuje zákon, jiný právní předpis nebo stanovy.

Zasedání členské schůze svolává rada spolku nejméně jedenkrát do roka. Rada spolku je  dále povinna svolat členskou schůzi požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku, přičemž v takovém případě musí být svolána do 30 dnů ode dne doručení žádosti o její konání radě spolku.

Termín konání členské schůze a její program se členům spolku oznámí na webových stránkách školy nejméně  14 dní přede dnem jejího konání; součástí pozvánky je i návrh usnesení členské schůze.

Člen spolku se zúčastňuje jednání členské schůze osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být člen statutárního orgánu spolku.

Každý člen spolku disponuje na členské schůzi jedním hlasem.

Členská schůze rozhoduje a usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů spolku.

Ze zasedání členské schůze pořizuje do 30 dnů ode dne jejího konání předseda spolku zápis, jehož obsah ověřují dva další členové spolku.

 

VIII.

Rada spolku

Výkonným orgánem spolku je sedmičlenná rada spolku, která je volena členskou schůzí.

Funkční období člena rady spolku je na dobu neurčitou a začíná běžet od okamžiku jeho zvolení členskou schůzí.  

Členství v radě spolku zaniká:

-          zánikem členství člena rady spolku ve spolku;

-          odstoupením z funkce člena rady spolku, a to dnem doručení radě spolku;

-          odvoláním z funkce člena rady spolku členskou schůzí, a to okamžikem jeho schválení;

-          úmrtím člena rady spolku.

Do působnosti rady spolku  patří:

a)       rozhodovat v otázkách spojených s běžným fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem;

b)      navrhovat výši a splatnost ročního členského příspěvku;

c)       sestavovat rozpočet spolku;

d)      navrhovat změnu stanov;

e)       svolávat členskou schůzi;

f)       vést administrativní agendu spolku, členské schůze a rady spolku  a zabezpečovat jejich řádnou archivaci;

g)      rozhodovat ve všech ostatních otázkách týkajících se spolku, které nejsou zákonem, jiným právním předpisem nebo stanovami svěřeny do působnosti členské schůze nebo předsedy spolku.

Schůze rady spolku svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.

Předseda spolku je dále povinen svolat radu spolku požádá-li o to nejméně jedna třetina členů rady spolku, přičemž v takovém případě musí být svolána do 30 dnů ode dne doručení žádosti o její konání předsedovi spolku. Termín konání schůze rady spolku  včetně jejího programu se členům rady spolku  oznámí písemně nejméně 14 dní přede dnem jejího konání formou elektronické komunikace (e-mailem).

Člen rady spolku se zúčastňuje jednání rady spolku osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být předseda spolku.

Rada spolku je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů rady spolku.

Každý člen rady spolku disponuje na schůzi rady spolku jedním hlasem.

Rada spolku rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů rady spolku.

Ze zasedání rady spolku pořizuje do 30 dnů ode dne jejího konání předseda spolku zápis, jehož obsah ověřují dva další členové rady spolku.

IX.

Předseda

Statutárním orgánem spolku je předseda volený členskou schůzí. Funkční období předsedy je na dobu neurčitou a začíná běžet okamžikem jeho zvolení členskou schůzí.  

Jménem spolku jedná předseda samostatně, podepisování se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis.

Funkce předsedy zaniká:

-          zánikem jeho členství ve spolku;

-          odstoupením z funkce předsedy spolku, a to okamžikem zvolení nového předsedy spolku;

-          odvoláním z funkce předsedy spolku členskou schůzí, a to okamžikem jeho schválení;

-          úmrtím předsedy spolku.

Do působnosti předsedy patří:

a)       realizovat usnesení členské schůze a rady spolku v otázkách spojených s fungováním spolku včetně dispozic s jeho majetkem;

b)      svolávat schůze rady spolku

c)       pořizovat zápisy ze zasedání členské schůze a schůze rady spolku;

d)      provádí zápisy a výmazy ze seznamu členů;

e)       odpovídá za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku;

f)       jednat ve všech ostatních věcech týkajících se spolku, které do působnosti statutárního orgánu spolku svěřuje zákon a které zároveň nejsou stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku.

 

 

X.

Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu svojí činnosti.

Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Příjmy spolku se skládají zejména, nikoliv však pouze, z:

-          zůstatku finančních prostředků Sdružení rodičů při ZŠ Telč, IČ 71174931, jehož je spolek právním nástupcem;

-          členských příspěvků;

-          darů sponzorů;

-          prostředků z dotací a grantů;

-          prostředků z aktivit organizovaných spolkem.

Finanční a materiální prostředky spolek užívá k pokrytí nákladů své činnosti pro naplnění účelu svého založení a k dosažení svých cílů.

Finanční prostředky spolku jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu.

Při ukončení členství se uhrazené členské příspěvky nevracejí.

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá předseda.

 

Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

 

Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 


XI.

Zrušení  a zánik spolku

Spolek se zrušuje:

a)       na základě rozhodnutí členské schůze dobrovolným rozpuštěním spolku;

b)      na základě pravomocného rozhodnutí soudu

c)       z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Po vypořádání všech povinností a závazků spolku bude  likvidační zůstatek bezplatně převeden na organizaci Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace, IČ 70869855.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, a to především zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění.

Stanovy byly schváleny na 1. zasedání členské schůze spolku konaném dne 10. 10. 2016 usnesením

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

 

 

V Telči dne 10. 10. 2016

 

 

 

 

..........................................

předseda spolku


 

 

 

 

 

 

 Poslední změna: 2016-10-25

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru